• IOS Image Rotator
  • IOS Image Rotator
Strona główna 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Dział reklamy Kontakt Partnerzy - dystrybucja


Nie masz jeszcze konta? Załóż konto

Czy podoba Ci się nasz nowy portal?

Wyniki
Jakich artykułów chciałbyś więcej znaleźć w gazecie?

Wyniki

3-4/2010

Partnerzy - dystrybucja

Europejskie BHP użytkowania maszyn

Przepisy z zakresu użytkowania maszyn w zakładach pracy zostały zweryfikowane i dostosowane do przepisów unijnych, a to wszystko oczywiście powiązane jest z wejściem Polski do Unii Europejskiej.

Każdy pracodawca powinien doskonale orientować się w przepisach dotyczących użytkowania maszyn i urządzeń technicznych, oraz narzędzi pracy użytkowanych w swoim zakładzie pracy. Przepisy takie można znaleźć w Dzienniku Ustaw nr 191, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku.

Przeanalizujemy tu problematykę wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn i urządzeń podczas pracy, ale nie będzie to wykładnia dla pracodawcy lecz podkreślenie istoty problemu.

Każdy parkieciarz w swojej pracy wykorzystuje maszyny i urządzenia, aby wykonać usługi zlecone przez inwestora. Jest to sprawa oczywista, ale nie zawsze jest oczywiste, czy maszyny i urządzenia, którymi się posługuje spełniają wymagania BHP. Nikt oczywiście nie zakłada najgorszego, czyli wypadku przy pracy. W jednym z ostatnich nr „Profesjonalny Parkiet” pisaliśmy o oznakowaniach produktów wprowadzanych na rynek parkieciarki, tzn: lakier, kleje, olej i olejo-woski, im postawionych norm przez ITB i jak te normy przekładają się na nasze bezpieczeństwo. Powstaje zatem pytanie, czy przepisy BHP w odniesieniu do maszyn i urządzeń mają wpływ na nasze bezpieczeństwo?. Odpowiedź jest prosta, oczywiście że tak, bezpośrednio i pośrednio. Tak można zakończyć temat, gdyby nie pytanie, czy znamy te przepisy i czy stosujemy je, aby chronić nasze zdrowie i innych w tym przypadku naszych pracowników?

KARTY BEZPIECZEŃSTWA?

Państwowa Inspekcja Pracy przy rejestrowaniu działalności gospodarczej przez pracodawcę, wydaje karty oceny zgodności maszyn i urządzeń z wymaganiami dyrektyw EWG i WE.

Na podstawie takiej karty można ocenić, czy maszyna lub urządzenie spełnia przepisy dopuszczające ją do użytkowania, a tym samym, czy jest dla nas bezpieczna? Trzeba też wiedzieć, że wprowadzenie takiej maszyny czy urządzenia do użytku, która nie spełnia takich norm wiąże się z grzywną dla pracodawcy lub użytkownika. Ustawa z 29 sierpnia 2003 r. o systemie oceny zgodności , określa kary grzywny za nieprzestrzeganie jej postanowień.

Kary dla pracodawców za nieprzestrzeganie art. 217 kodeksu pracy to 500 zł, natomiast kara dla osób lub firm nie przestrzegających art. 45,46,47,47a. kodeksu pracy to kwota 100 000 zł.

SYSTEMY KONTROLI

System kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu, który w Polsce obowiązuje po poprawkach od 1 maja 2004 roku, tworzy Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz wyspecjalizowane organa, a jednym z nich jest Państwowa inspekcja pracy. Kontrole nowych maszyn wprowadzonych do obrotu w Polsce prowadzi także Państwowa Inspekcja Pracy w imieniu której występują Okręgowe Inspektoraty Nadzorujące.

W przypadku kontroli przez Inspektora PIP, sprawdzane zawsze są deklaracje zgodności w odniesieniu do normy PN EN 45014, która określa zgodność ze składaną deklaracją przez dostawcę. Celem takiej deklaracji jest wyrażenie zapewnienia, ze maszyna spełnia wymagania deklaracji i określa, kto jest odpowiedzialny za tę zgodność, czyli producenta. Deklaracja zgodności powinna mieć formę oddzielnego dokumentu. W dokumentacji technicznej maszyny może być informacja o wystawionej deklaracji z podaniem np. zharmonizowanych norm, które zostały uwzględnione przy projektowaniu i budowie maszyny, deklaracja może także stanowić załącznik do faktury lub instrukcji użytkowania maszyny. Bardzo ważne jest, aby w takiej deklaracji była zawarta informacja jak zidentyfikować osobę która podpisała deklarację. W przypadku dochodzenia, czy postępowania wyjaśniającego pozwala to zidentyfikować producenta. Deklaracja, którą otrzymamy razem z maszyną czy urządzeniem powinna zawierać:

- nazwę i adres producenta lub dostawcy

- identyfikację maszyny ( np. nazwę, typ lub model, numer seryjny )

- oświadczenie zgodności

- przepisy oraz normy z podaniem ich numeru i tytułu, które spełnia maszyna

- datę i miejsce wystawienia deklaracji

- podpis, nazwisko i stanowisko uprawnionej osoby wystawiającej deklarację

MASZYNY I URZĄDZENIA A PRACODAWCA.

Przepisy ogólne na podstawie art.237 §2 Kodeksu Pracy normują takie określenia jak:

- maszyna- czyli urządzenie techniczne, narzędzia oraz instalacje użytkowane podczas pracy

- użytkowanie maszyny- czyli wykonywanie wszelkich czynności związanych z maszyną takich jak uruchamianie jej, zatrzymywanie, użytkowanie, transportowanie, naprawianie, modernizowanie, modyfikowanie, konserwowanie

- operator – czyli pracownik, któremu powierzono zadanie użytkowania maszyny po uprzednim przeszkoleniu i przyuczeniu

To niektóre, istotne określenia o których pracodawca jest zobowiązany wiedzieć i wiedzę tą przekazać pracownikom. Poza terminologią, którą trzeba sobie przyswoić, pracodawca jest zobowiązany podjąć takie działania, które zapewnią, że maszyny udostępnione na terenie zakładu pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę są właściwe i odpowiednio przystosowane do wykonywania zleconej pracy. Każda maszyna zainstalowana lub wprowadzona do eksploatacji przez pracodawcę powinna spełniać wymagania wynikające z oceny zgodności, mianowicie:

- będzie posiadać deklarację zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela

- będzie spełniać wymagania zasadnicze w zakresie konstrukcji oraz dokumentacji technicznej

- będzie oznakowana symbolem CE ( jeżeli jest on wymagany).

PRACODAWCA A PRACOWNIK

Pracodawca powinien zapewnić pracownikom dostęp do informacji, w tym pisemnych instrukcji dotyczących użytkowania maszyn. Instrukcje te powinny zawierać informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie:

- warunków użytkowania maszyn

- występowania możliwych do przewidzenia sytuacji nietypowych

- praktyki użytkowania maszyn

Instrukcje powinny być opracowane w sposób zrozumiały dla pracowników, których dotyczą. Pracodawca powinien informować pracowników o zagrożeniach związanych z maszynami znajdującymi się w miejscu pracy lub jego otoczeniu oraz wszelkich zmianach w nich wprowadzonych w takim zakresie, w jakim zmiany te mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo maszyny.

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom :

- użytkującym maszyny odbycie odpowiedniego przeszkolenia w zakresie bezpiecznego ich użytkowania

- wykonującym naprawy, modernizację, konserwację lub obsługę maszyn odbycie specjalistycznego przeszkolenia w tym zakresie.

ZASADY BHP DOTYCZĄCE MASZYN

Najważniejsze Wymagania w zakresie wymagań BHP dotyczące maszyn są następujące:

1. Oświetlenie - dostosowane do potrzeb wykonywanych czynności.

2. Elementy sterownicze – powinny znajdować się w widocznym miejscu, być łatwe do zidentyfikowania, a ich obsługa nie powinna stwarzać dodatkowych zagrożeń.

Elementy powinny być wytrzymałe i odporne na dodatkowe obciążenie, powinny być tak wykonane aby ich rozmieszczenie i siła nacisku były zgodne z zasadami ergonomicznymi.

3. Umiejscowienie pulpitu głównego powinno umożliwiać operatorowi wysyłanie sygnałów ostrzegawczych, optycznych lub akustycznych

4. Zatrzymanie normalne, czyli każda maszyna powinna być wyposażona w element sterowniczy służący do całkowitego i bezpiecznego zatrzymania maszyny w sytuacji zagrożenia. Element sterowniczy zatrzymujący całkowicie maszynę powinien być uprzywilejowany wobec innych elementów uruchamiających.

5. Urządzenie do awaryjnego wyłączenia tzw. Wyłącznik „ stop”. Każda maszyna powinna posiadać co najmniej jeden wyłącznik awaryjny. Wyłącznik taki powinien mieć odpowiedni kształt i kolor, a jego działanie powinno spowodować całkowite zatrzymanie maszyny.

6. Zapobieganie zagrożeniom związanym z elementami ruchomymi. Elementy maszyny powinny być zaprojektowane, wykonane i rozmieszczone tak, aby nie powodowały zagrożeń, powinny być wyposażone w stałe osłony lub urządzenia zabezpieczające.

7. Wymagania ogólne dotyczące osłon i urządzeń. Osłony takie powinny być solidnej konstrukcji, umieszczone w odpowiedniej odległości od strefy niebezpiecznej i powodować minimalne utrudnienia w obserwacji procesu produkcji. Urządzenia te powinny umożliwić wykonanie wymiany części oraz prac konserwacyjnych.

8. Zasilanie energią elektryczna. Maszyna powinna być tak zaprojektowana i wykonana aby zapobiegać zagrożeniom elektrycznym.

9. Hałas i drgania. Maszyna powinna być tak zaprojektowana i wykonana aby zagrożenia wynikające z emisji hałasu i drgań były ograniczone do możliwie najniższego poziomu.

10. Emisja pyłów i gazów. Jeżeli maszyna w swoim działaniu wytwarza gazy lub pył to powinna być wyposażona w takie urządzenia które umożliwiają ich usunięcie.

11. Konserwacja maszyn. Urządzenia regulacji i konserwacji maszyn powinny być umieszczone poza strefami niebezpiecznymi a czynności o których mowa powinny być wykonywane podczas postoju maszyn.

12. Urządzenia informacyjne. Informacje potrzebne do sterowania maszyna powinny być jednoznaczne i łatwo zrozumiałe.

13. Urządzenia ostrzegawcze. Każda maszyna powinna być wyposażona w znaki ostrzegawcze, które są łatwo dostrzegalne, spełniają wymagania dotyczące kolorów i sygnałów bezpieczeństwa.

14. Instrukcja obsługi. Maszyna powinna posiadać instrukcje obsługi w języku polskim, zawierającą najbardziej istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy, obsługi, konserwacji, napraw i transportu maszyny.

Poradnik parkieciarza * słownik pojęć budowlanych

Szanowni Parkieciarze, specjalnie dla Was przygotowaliśmy słownik pojęć stosowanych w terminologii budowlanej i parkieciarskiej. Jesteśmy przekonani, że w Waszej codziennej pracy będzie on bardzo pomocny i ułatwi np. spisanie umów z inwestorami i jednocześnie usystematyzuje poprawność określeń fachowych. W następnych numerach gazety ciąg dalszy.

Redakcja.

Podłoża. Pojęcia podstawowe

PODŁOGA

Część wykończenia budynku składająca się z następujących warstw wykonanych kolejno na podłożu (stropie bądź gruncie):

- izolacji (przeciwwilgociowej, termicznej, akustycznej)

- warstwy ochronnej podkładu

- posadzki

PODŁOŻE

Strop lub grunt, na którym wykonane są warstwy podłogi

PODKŁAD

Konstrukcja budowlana wykonana na podłożu lub na leżącej na nim warstwie izolacyjnej, którą można użytkować bezpośrednio jako posadzkę lub pokryć okładziną np. podkłady drewniane, cementowe, anhydrytowe

POSADZKA

Górna, użytkowa warstwa podłogi wykonana z parkietu, płytek ceramicznych, wykładziny dywanowej, PCV, kamienia itd.

ŚLEPA PODŁOGA

Konstrukcja podłogowa z płyt drewnopochodnych lub desek opartych na legarach

ZAPRAWA CEMENTOWA

Mieszanina cementu (głównie portlandzkiego), drobnego kruszywa (piasek, kruszyny, miał - o ziarnach do 5 mm) i wody. Jako dodatki uplastyczniające dodaje się plastyfikatory mineralne i plastyfikatory chemiczne.

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

Warstwa (np. papa czy folia) chroniąca podłogę przed zawilgoceniem wodą gruntową lub wilgocią resztkową ze stropu

IZOLACJA PAROSZCZELNA

Zapobiega przenikaniu pary wodnej przez strop z pomieszczenia leżącego na niższej kondygnacji

IZOLACJA WODOSZCZELNA

Warstwa zapobiegająca przenikaniu wilgoci z miejsc szczególne narażonych na działanie wody (pralnie, łazienki)

IZOLACJA AKUSTYCZNA

Warstwa zapobiegająca przenoszeniu dźwięków powstających w wyniku uderzeń w podłogę, chodzenia itp

WARSTWA OCHRONNA

Warstwa (np. folia) chroniąca izolację termiczną i akustyczną przed zawilgoceniem w czasie wykonywania podkładu, a także zapobiegająca przenikaniu ciepłego, wilgotnego powietrza pod warstwę izolacji termicznej

IZOLACJA TERMICZNA

Warstwa (np. twardy styropian) chroniąca podłogę przed przemarzaniem i zapobiegająca powstawaniu efektu kondensacji

BETON

Mieszanina cementu ( portlandzkiego lub hutniczego), kruszywa naturalnego, mineralnego i łamanego (piasek, żwir, pospółka) i wody.

Jako dodatki uplastyczniające dodaje się plastyfikatory mineralne i plastyfikatory chemiczne. Klasa betonu np. B20, B30, oznacza jego wytrzymałość na ściskanie i odpowiednio wynosi 20 Mpa i 30 Mpa. z powodu różnej frakcji ziaren kruszywa niemożliwe jest zbadanie wilgotności betonów metodą karbidową CM. Badanie takie przeprowadza się laboratoryjnie metodą suszarokowowagową. - okres odsychania betonów jest bardzo długi i trwa nawet kilka lat.

MOSTEK TERMICZNY (CIEPLNY)

Miejsca charakteryzujące się zwiększonymi stratami ciepła w obudowie budynku np. naroża, itp. W tych miejscach występuje zwiększony strumień cieplny oraz następuje lokalne obniżenie temperatury powierzchni (pojawić się może pleśń i grzyby) jednym z powodów jego powstania może być źle zaprojektowany i wykonany obiekt.

Zmiany w Zarządzie OSP

Drugiego Grudnia 2006 roku odbyło się kolejne walne zgromadzenie członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Parkieciarzy. Głównymi tematami obrad były zmiany w składzie zarządu, ponieważ Pan Dariusz Turski zrezygnował z funkcji sekretarza, a drugi to zmiana w sposobie opłacania składek członkowskich.

Prezes, Pan Marek Kuć powitał wszystkich zebranych i przedstawił sprawozdanie z całego roku i plany na najbliższe miesiące. Podkreślił, że w tym roku spotykanie odbywa się już po raz drugi. Podyktowane jest to koniecznością przeprowadzenia wyborów uzupełniających do zarządu. Niestety pan Darek Turski, pomimo wielkich chęci pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia, podjął decyzję o rezygnacji z obejmowanej funkcji sekretarza zarządu ze względu na brak czasu. Zapowiedział jednak, że w miarę możliwości i takiej potrzeby będzie się starał nam dalej pomagać – z czego bardzo się cieszymy i dziękujemy. Nie zmienia to faktu, że dziś musimy wybrać kogoś na stanowisko sekretarza w naszym zarządzie. W dalszej swojej wypowiedzi przedstawił sprawozdanie z minionego roku.

Image


Rok 2005 był obfity w wydarzenia. Tradycyjnie już OSP miało swoje stoisko – punkt porad, podczas organizowanych przez Murator EXPO targach mieszkaniowych i targach budowlanych. Prezentowaliśmy tam m. in. Ocenę i przygotowanie podłoża, wybór i montaż parkietu, cyklinowanie i lakierowanie oraz szlifowanie i olejowanie. Nie będzie to kłamstwem jeśli powiem, że była to główna atrakcja tych targów, a nasi doradcy nie byli w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania odwiedzających nasze stoisko. Na naszą prośbę w pokazy włączyli się zrzeszeni u nas parkieciarze, za co chcemy im serdecznie podziękować. Wszystkie firmy wspierające również czynnie włączyły się do tej imprezy dostarczając materiały do przeprowadzenia pokazów.


Dwukrotnie spotkaliśmy się na Pikniku Parkieciarskim. Wiosenny w czerwcu, odbył się jak zwykle wcześniej w Broku. Na jesiennym we wrześniu bawiliśmy się już w nowym ośrodku – MOLO w Smardzewicach, nad jeziorem Sulejowskim. Ponieważ spotkaliśmy się po nim z mnóstwem pozytywnych opinii, chcielibyśmy teraz tam organizować nasze spotkania. No chyba że uda nam się znaleźć jeszcze jakieś ładne miejsce, w którym będzie można zorganizować spotkanie tak dużej grupy – dodał.


W tym roku podpisaliśmy deklaracje przystąpienia do Europejskiego Stowarzyszenia Wspierające Kształcenie i Doskonalenie Techniki Parkieciarskiej. Wpłaciliśmy też składkę członkowską. Wynosi ona 600 Euro rocznie. Z uwagi na fakt że u nas działają dwa stowarzyszenia, składka ta została równo na nie podzielona.


W dniach 1-3 września odbyły się w Neustadt w Niemczech Europejskie Mistrzostwa Młodych Parkieciarzy. Wziął w nich udział nasz reprezentant – Radosław Gotowicki. Zajął on czwarte miejsce – wspólnie z pozostałymi zawodnikami, spoza pierwszej trójki. Niestety zabrakło mu czasu na wykończenie – zaolejowanie pracy. Ale pracę wykonał bardzo dokładnie. No niestety – tym razem nie udało się wygrać.

Image


W październiku tego roku odbyły się I Ogólnopolskie Mistrzostwa Parkieciarzy w kategorii Open. Wzięło w nim udział 20 zawodników z całej Polski. Wreszcie możemy się pochwalić, że mamy wyłonionego Mistrza Polski.


W tym roku podpisaliśmy z Izbą Rzemieślniczą Mazowsza, Kurpi i Podlasia porozumienie o uzyskaniu przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Parkieciarzy uprawnień do sprawowania nadzoru nad edukacją młodzieży w zawodzie parkieciarz.
Pan Aleksander Kalinowski opracował, po konsultacjach, program nauczania w zawodzie parkieciarz.


W ubiegłym tygodniu zakończył się kurs przygotowawczy do egzaminów mistrzowskich i czeladniczych w zawodzie parkieciarz. Trwał on przez cały listopad. Kursanci mieli przyjemność nauczyć się czegoś i usystematyzować wiedzę w następujących tematach: Podstawy Psychologii, Pedagogiki i Metodyki Nauczania, rysunek techniczny, wszystko o drewnie, wszystko o podkładach, przepisy BHP i P. Poż., Dokumentacja Działalności gospodarczej, Podstawowe przepisy Prawa pracy oraz Podstawowa Problematyka Prawa Gospodarczego i Zarządzania Przedsiębiorstwem.


Zmiany nastąpiły w wydawanej przez nas gazetę Profesjonalny Parkiet. Na wiosnę niestety zrezygnowała ze współpracy z nami pani Iwona Bajkowska. Obecnie redaktorem naczelnym jest pan Grzegorz Sosnowski. Wydaliśmy także katalog firm rekomendowanych przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Parkieciarzy. Na przyszłość chcemy rozszerzyć to wydawnictwo, zamieścić w nim więcej artykułów z poradami dotyczącymi układania podłóg. Będzie to zdecydowanie ciekawsze i dla wykonawcy i inwestora. Chcielibyśmy, żeby ten katalog stał się swego rodzaju poradnikiem.

Image


Pracujemy również nad zmianą naszej strony internetowej. Obecnie głównym źródłem informacji jest Internet, dlatego też nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nie mieć w nim profesjonalnie przygotowanej wizytówki. A do tego funkcjonalnej. Po wystąpieniu prezesa Marka Kuć głos zabrał Pan Aleksander Kalinowski i poprowadził dalsza część spotkania.
……
Jak już wspomniałem Pan Dariusz Turski ze względu na brak czasu zrezygnował z funkcji sekretarza, dlatego tez odbyło się głosowanie nad nowymi kandydatami na jego miejsce. Zgłoszono Pana Ryszarda Draba i Dariusza Kowalczyka, obaj panowie zdobyli poparcie i zostali przyjęci do zarządu. Jak podkreślił Pan Aleksander Kalinowski, podział obowiązków sekretarza na dwie osoby to bardzo dobre rozwiązanie, znacznie poprawi to prace zarządu w tym zakresie. Kolejnym bardzo istotnym punktem był projekt zmiany w sposobie składek członkowskich. Jak powiedział Grzegorz Stanisławski, nowy projekt nie zmieni płynności finansowej stowarzyszenia, a rozwiązanie to zachęci nowych parkieciarzy do przystępowania do stowarzyszenia. Uchwalono, że przy przystępowaniu do OSP zainteresowany wpłaci jednorazowo 30 zł na pokrycie kosztów rejestracyjnych i legitymacji. Składka członkowska została zmniejszona do symbolicznej złotówki co nie powoduje zmian w statucie i rejestrach KRS, a jednocześnie obniża koszty dla parkieciarzy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się nowe legitymacje członkowskie w postaci nowoczesnych kart plastikowych, gdzie złota przyznawana będzie mistrzowi parkieciarstwa, srebrna czeladnikowi a brązowa parkieciarzowi. Następnym punktem obrad była prezentacja zmian strony internetowej. Teraz wszyscy parkieciarze zrzeszeni w stowarzyszeniu będą mieli swoje wizytówki, czyli dane tele-adresowe, plus zdjęcia prezentujące ich prace, co w dużej mierze poprawi ich kontakt z inwestorami. Więcej szczegółów o nowej stronie internetowej w tym wydani w nowościach. Nowe propozycje zarządu zostały przyjęte bardzo pozytywnie i zgodnie stwierdzono że zarząd swoimi działaniami wzmacnia markę tego zawodu na rynku.

g.sos

<< Start < Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następny > Koniec >>
Wyniki 55 - 63 z 245

REDIX
ATLAS
Loba-Wakol
DĄBEX
TROTEC
Arbotec
Bostik


Baza dyplomowanych parkieciarzy

Baza dyplomowanych parkieciarzy

Profesjonalny Parkiet Sp. z o.o.
ul. Goławicka 1/31
03-550 Warszawa
tel. (22) 409-07-02

biuro@parkieciarzeosp.com.pl

Profesjonalny Parkiet Ogólnopolskie Stowarzyszenie Parkieciarzy Władze OSP
Copyright by Profesjonalny Parkiet. Fachowe Pismo Dla Branzy Parkieciarskiej 2010. Wszystkie prawa zastrzezone.